KONTAKT

  Nasz adres

  Vienna Zabawki
  ul. Św. Barbary 34 lok. 23,
  42-226 Częstochowa
  tel: 34 364 46 80
  sklep@viennazabawki.pl

  Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – informuje się, że:

  1)   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hurtownia Zabawek VIENNA-FHU EAST-IMPORT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. św Barbary 13 w Częstochowa (dalej: Spółka);

  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu działań handlowo-marketingowych związanych z prowadzoną działalnością Spółki na podstawie przepisów art. 6 ust 1 pkt. a) b) ww. rozporządzenia ogólnego;

  3) Administrator Pani/Pana danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczące zasad powierzania danych osobowych;

  4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 2 celów przetwarzania, tj.:

  1. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, w związku z działalnością prowadzona przez Spółkę przez okres do czasu zakończenia jej    realizacji, a po tym czasie:
  • przez okres wymagany przez przepisy prawa, np. dla przechowywania określonej dokumentacji księgowej i określonych danych zgodnie z przepisami         podatkowymi;
  • przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów Spólki (tj. okres przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń),
  1. w zakresie marketingu i promocji usług oferowanych przez Spółkę – przez okres do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych;
  2. w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania;

  5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu;

  6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

  7) Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania.

  8) W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktowania się pod adresem e-mail: sklep@viennazabawki.pl lub telefonicznie pod nr.: +48 34 364 46 80.

  • W przypadku przekazania Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego, które nie zostało uznane decyzją Komisji Europejskiej za państwo zapewniające odpowiedni stopień ochrony, wystąpimy do Pana/Pani o wyrażenie wyraźnej zgody na takie przekazanie, informując Pana/Panią o uprzednim ryzyku wiążącym się z takim przekazaniem na podstawie art. 40 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.
  • Podanie danych ma zawsze charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy/zlecenia w ramach działalności prowadzonej przez Spółkę.

  Częstochowa, 2019r.